REGULAMIN KURSÓW KIDS CODE FUN

1

 1. Regulamin kursów z obszaru edukacji cyfrowej, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady organizacji, naboru uczestników oraz prowadzenia kursów, zwanych dalej „kursami”.
 2. Celem kursów jest nauka podstaw programowania komputerowego, grafiki komputerowej i innych umiejętności cyfrowych. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo.
 3. Organizatorem kursów jest Code Fun Sp. z o.o., zwany dalej “organizatorem” .

2

 1. W zależności od kursu, zajęcia są płatne lub bezpłatne.
 2. W ramach projektu organizator zobowiązuje się do:
 1. rzetelnego prowadzenia kursu,
 2. przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z niniejszego regulaminu,
 3. opieki nad uczniami podczas zajęć.
 1. W przypadku choroby nauczyciela lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się zajęć dodatkowych w ustalonym dniu, organizator zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć w innym terminie.

4.Organizator zobowiązuje się do powiadamiania uczestnika lub Rodzica/ Opiekuna z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach od terminarzu zajęć oraz o terminach zajęć zastępczych, zaś o nieobecnościach niemożliwych do przewidzenia informować będą bez zbędnej zwłoki

 1. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do sprzętu komputerowego tylko w wybranych lokalizacjach. Organizator informuje o dostępności sprzętu podczas zapisów na zajęcia. Zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia kursu w pozostałych lokalizacjach leży po stronie uczestnika lub Rodzica/ Opiekuna,
 2. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki.

3

 1. Zajęcia będą prowadzone w grupach.
 2. Liczba uczestników w jednej grupie może wynosić do 14 osób.
 3. W uzasadnionych przypadkach organizator może dokonać zmiany liczebności grupy w trakcie trwania kursu, jednak nie może być więcej uczestników niż stanowisk komputerowych.

4

 1. Zgłoszenie do uczestnictwa w kursie następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie ogłoszenia kursu, co jest równoznaczne z akceptacją

postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy zgłaszając się do udziału w kursie zobowiązują się do punktualnego przybycia na zajęcia i czynnego uczestnictwa w nich.

5

Obowiązki Uczestników lub Rodziców/Opiekunów Dzieci:

 1. Do obowiązków Uczestników lub Rodziców/Opiekunów Dzieci należy:
 2. a) terminowa zapłata wynagrodzenia za płatny kurs, w terminie do 7 dni od dokonania zapisu, ale nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia kursu
 3. Rodzic/Opiekun Dziecka zobowiązuje się do czynnej współpracy przy realizacji niniejszej kursu w szczególności do przyprowadzania dzieci na zajęcia, zgłaszania nieobecności dzieci na zajęciach.

6

 1. W przypadku kursów płatnych organizator otrzyma wynagrodzenie zgodne wybranym kursem.
 2. Wynagrodzenie dla organizatora należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia zarejestrowania na zajęcia na rachunek bankowy podany w wiadomości e-mail otrzymanej po dokonaniu zapisu, ale nie później niż 7 dni od daty rozpoczęcia kursu

7

 1. Kurs prowadzony będzie przez odpowiednio przygotowane mentorki/mentorów będących animatorami, edukatorami lub specjalistami kształcącymi się/wykształconymi w ścisłych dziedzinach nauk.
 2. Kurs będzie realizowany na podstawie programu przygotowanego przez organizatorów.

3.W grupach do 7 osób zajęcia prowadzone są przez jednego mentora/mentorkę. W grupach od 8 do 14 osób zajęcia prowadzone są przez dwóch mentorów/mentorki.

8

 1. Rodzice uczestników wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dzieci, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych organizatorów. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu.

9

 1. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali odpowiedzialni są rodzice uczestnika lub uczestnik, którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne za uszkodzenia.

10

 1. Rodzic/opiekun Dziecka może zrezygnować z kursu. Po pierwszych zajęciach organizator zwracają 90 % wpłaconego na rzecz organizatora wynagrodzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprowadzenia kursów w przypadku zbyt małej ilości osób uczestniczących w zajęciach
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia dziecka z listy uczestników kursu w przypadku:
 4. a) zwłoki w zapłacie wynagrodzenia/ lub  którejkolwiek z rat wynoszącej więcej niż 1 tydzień (dotyczy kursów płatnych),
 5. b) uchylania się przez Rodzica/Opiekuna dziecka od uiszczenia kosztów uszkodzonego sprzętu komputerowego,
 6. c)  gdy zachowanie dziecka uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie zajęć,
 7. d) nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na więcej niż dwóch zajęciach z rzędu (dotyczy kursów bezpłatnych).

O wykreśleniu z listy, rodzice uczestnika zostaną niezwłocznie poinformowani.

 1. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 3 organizatorzy nie zwracają zapłaconego wynagrodzenia.

11

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach.
 2. W kwestiach spornych, lub nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje organizator.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zapisów na zajęcia.