REGULAMIN KURSÓW CODE FUN Sp. z o.o.

 

1.

 1. Regulamin kursów z obszaru edukacji cyfrowej realizowanych przez Code Fun Sp. z o.o. zwany dalej “regulaminem”, określa zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nim prawa i obowiązki Uczestników kursu.
 2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy organizowane przez Code Fun Sp. z o.o. 
 3. Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniając podstawę programową w zakresie  podstaw programowania komputerowego, grafiki komputerowej i innych umiejętności cyfrowych. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo.
 4. Organizatorem kursów jest Code Fun Sp. z o.o., zwany dalej “organizatorem”. 

 

2.

 1. Udział w kursie jest odpłatny.
 2. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.
 3. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie za pomocą formularza na stronie www organizator: https://kidscodefun.com/
 4. Rodzic/Opiekun  zobowiązany jest wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs w terminie do 7 dni od dnia dokonania zapisu, ale nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
 5. Uczestnicy  zgłaszając się do udziału w kursie zobowiązują się do punktualnego przybycia na zajęcia i czynnego uczestnictwa w nich.

 

3.

 1. Organizator zobowiązuje się do:
  1. rzetelnego prowadzenia kursu,
  2. przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z niniejszego regulaminu,
  3. opieki nad uczniami podczas zajęć. 
 1. W przypadku choroby nauczyciela lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się zajęć dodatkowych w ustalonym dniu, organizator zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć w innym terminie.
 2. Organizator zobowiązuje się do powiadamiania uczestnika lub Rodzica/ Opiekuna z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o wszelkich odstępstwach od terminarzu zajęć oraz o terminach zajęć zastępczych, zaś o nieobecnościach niemożliwych do przewidzenia – informować będzie bez zbędnej zwłoki.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do sprzętu komputerowego tylko w wybranych lokalizacjach. Organizator informuje o dostępności sprzętu podczas zapisów na zajęcia. Zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia kursu w pozostałych lokalizacjach leży po stronie uczestnika lub Rodzica/ Opiekuna. 
 4. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych do nauki.

 

4.

 1. Zajęcia prowadzone będą w grupach. 
 2. Liczba uczestników w jednej grupie może wynieść maksymalnie 14 osób.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany liczebności grupy w trakcie trwania kursu, jednak nie może być więcej uczestników niż stanowisk komputerowych.

 

5.

Rodzic/Opiekun uczestnika wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dzieci, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych organizatorów. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu.

 

6.

Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i wyposażenia sali odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie Uczestnika, którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają Rodzice/Opiekunowie Uczestnika odpowiedzialnego za uszkodzenia.

 

7.

 1. Rodzic/opiekun Uczestnika może zrezygnować z kursu. Po pierwszych zajęciach Organizator zwraca 90 % zapłaconego na jego rzecz wynagrodzenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprowadzenia kursów w przypadku zbyt małej ilości osób uczestniczących w zajęciach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika z listy kursu w przypadku:
 1. zwłoki w zapłacie wynagrodzenia/ lub  którejkolwiek z rat wynoszącej więcej niż 1 tydzień, 
 2. uchylania się przez Rodzica/Opiekuna Uczestnika od uiszczenia kosztów uszkodzonego sprzętu komputerowego,
 3. gdy zachowanie dziecka uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie zajęć,
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na więcej niż dwóch zajęciach z rzędu.
 1. O wykreśleniu z listy Rodzice/Opiekunowie Uczestnika zostaną niezwłocznie poinformowani.
 2. W przypadku o którym mowa w § 7 ust. 3 organizatorzy nie zwracają zapłaconego wynagrodzenia.

 

8.

 1. W związku z realizacją kursów Code Fun Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Rodzica/Opiekuna oraz Uczestnika kursu. 
 2. Administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu jest Code Fun Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-790) przy ul.: Willowej 8/10/30. 
 3. Code Fun Sp. z o.o. przetwarza dane wskazanych osób w następującym zakresie:
  1. dane osobowe Rodzica/Opiekuna – imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu,
  2. dane osobowe Uczestnika – imię i nazwisko, wiek. 
 1. Code Fun Sp. z o.o. przetwarza dane w celu realizacji kursów oraz ich promocji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji rejestracji.
 3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Code Fun Sp. z o.o. , ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania,  do usunięcia danych, oraz ograniczonego przetwarzania i ma prawo do przenoszenia danych.
 4. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Code Fun Sp. z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).
 5. Dane kontaktowe w sprawie  ochrony danych osobowych są następujące info@kidscodefun.com. 

 

9.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach.
 2. W kwestiach spornych, lub nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 05.08.2019.